آگهی دعوت به مناقصه عمومی دومرحله ای اجرای دیوار و محوطه روی کانال حد غربی قطعات مجاور کوی ولی امر

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در نظر دارد تا اجرای با مصالح عملیات احداث دیوارو نمای مربوطه انتهای معابر ومحوطه سازی روی کانال انتقا...

ادامه مطلب