لیست سهامداران عمده شرکت در تاريخ 1400/08/30

وضعيت سهام در آبان ماه سال 1400