لیست سهامداران عمده شرکت در تاريخ 1401/08/30

وضعيت سهام در آذر ماه سال 1400