اخبار و اطلاعيه سهامداران پرینت

1-آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 99/06/31

2- گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجع عمومی عادی صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1399/06/31

3-گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1399/06/31

4- گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1399/06/31

5- گزارش تفسیری مدیریت 981229

6- صورتهای مالی حسابرسی شده 981229

7- گزارش هیئت مدیره 970631

8- گزارش هیئت مدیره 960631

9- گزارش حسابرس 960631

 
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!