پیام مدیر عامل پرینت

خداوند متعال را شاكر وسپاسگزارم كه با خلق فرصتي مناسب امكان خدمتگزاري به هموطنان عزيزم را برايم مهيا نموده و افتخار مسئوليت هدايت شركتي معظم را برعهده بنده نهاده است . شركتي كه درزمينه ساخت وتامين يكي از ضروري ترين نيازهاي مردم وكمك به رفع مهم ترين دغدغه دولتها يعني توليد وعرضه مسكن فعاليت دارد.
اهميت امنيت ساخت درتوليد شهركهاي مسكوني ضرورت دقت درانجام مراحل مختلف اجرا وتوليد را صد چندان مينمايد لذا پرداختن به اين مهم را وظيفه قانوني و وجداني خود دانسته وتحقق استحكام باطني توليدات شركت دركنار توجه به معماري زيبا ومدرن آنها را دراولويت كاري شركت قرار داده¬ام.
افزون براين ، ارتقاء بيش از پيش كيفيت توليدات وجلب رضايت مشتري از اهم اهداف عاليه شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه بوده كه با همت وكمك همكاران متخصص و ورزيده مان در دستيابي به اين هدف موفقيت هاي بزرگي كسب كرده¬ايم وبا تلاشي مستمر بسوي آينده اي روشن درحركتيم.
چرا كه باور داريم آينده از آن ماست!