مديران شركت پرینت

سیروس فتحعلی زاده

مدیر عامل


وحید فرزانه

معاون فنی و مهندسی

 

محمدرضا رضاپور

معاون مالی و اقتصادی